จำหน่ายตั๋ว JR RAIL PASS ทุกประเภท

สนใจติดต่อ 02-712-0080-9 (เจ้าหน้าที่ : คุณมิค)
sale@weekend-tours.co.th


เจแปน เรล พาส (Japan Rail Pass) หรือ เจอาร์ พาส (JR Pass) หรือ เรล พาส (レールパス เรรุ พะสุ ) เป็นบัตรโดยสารรถไฟในประเทศญี่ปุ่นชนิดไม่จำกัดครั้ง จัดจำหน่ายแก่บุคคลในต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (JR Group) สามารถใช้โดยสารรถไฟ ตลอดจน รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ ที่ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัท JR ในทุกเส้นทางและสายทางของประเทศญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขการใช้บริการ (ขบวนรถไฟ/ชั้นที่นั่ง) ตามที่กำหนดประเภทและราคา
เรลพาส มีอยู่ 2 ประเภท แบ่งตามระดับชั้นที่นั่งคือ แบบ รถธรรมดา (普通車 ฟุสึฉะ) และ รถกรีนคลาส (グリーン車 กุรินฉะ, ชั้นหนึ่ง) เรลพาสทุกใบมีอายุการใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อต้องการเรลพาสแบบอายุการใช้งานนานเท่าใด ซึ่งในระยะเวลานี้ ผู้ถือบัตรเรลพาส สามารถใช้บริการขนส่งมวลชนทุกประเภทในทุกเส้นทางที่ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัท JR ซึ่งราคาของเรลพาส มีดังตารางข้างล่างนี้ โดยเป็นราคาในสกุลเงินเยน


เจแปน เรล พาส (Japan Rail Pass)
สำหรับใช้งานทั่วประเทศ

ประเภท 7 วัน 14 วัน 21 วัน
ธรรมดา ผู้ใหญ่ ¥29,110 ¥46,390 ¥59,350
เด็ก ¥14,550 ¥23,190 ¥29,670
กรีนคลาส ผู้ใหญ่ ¥38,880 ¥62,950 ¥81,870
เด็ก ¥19,440 ¥31,470 ¥40,930

ฮอกไกโด เรล พาส (Hokkaido Rail Pass)
สำหรับใช้งานในเขตจังหวัดฮอกไกโด


ประเภท 3 วัน 5 วัน 7 วัน 4 วันแบบยืดหยุ่น*
ธรรมดา ผู้ใหญ่ ¥16,500 ¥22,000 ¥24,000 ¥22,000
เด็ก ¥8,250 ¥11,000 ¥12,000 ¥11,000

เจอาร์ เวสท์ เรล พาส (JR West Rail Pass)
สำหรับการใช้ในเส้นทางของ JR ตะวันตก


ประเภท 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 8 วัน
Kansai Area Pass ผู้ใหญ่ ¥2,200 ¥4,300 ¥5,300 ¥6,300 - -
เด็ก ¥1,100 ¥2,150 ¥2,650 ¥3,150 -
Kansai Wide Area Pass ผู้ใหญ่ - - - - ¥8,500 -
เด็ก - - - - ¥4,250 -
Sanyo Area Pass ผู้ใหญ่ - - - ¥20,570 - ¥30,860
เด็ก - - - ¥10,280 - ¥15,430
Sanyo Shikoku Kyushu Area Pass ผู้ใหญ่ - - - - ¥25,720 -
เด็ก - - - - ¥12,860 -
Sanyo Shikoku-Northern Kyushu Area Pass ผู้ใหญ่ - - - - ¥22,640 -
เด็ก - - - - ¥11,320 -

คิวชู เรล พาส (Kyushu Rail Pass)
สำหรับใช้งานในเกาะคิวชู


ประเภท 3 วัน 5 วัน
ธรรมดา ผู้ใหญ่ ¥15,000 ¥18,000
เด็ก ¥7,500 ¥9,000
Northern Kyushu Area ผู้ใหญ่ ¥8,500 ¥10,000
เด็ก ¥4,250 ¥5,000

หมายเหตุ

1) ทางบริษัทฯ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ของวันที่ต้องการออกตั๋วในการคำนวนค่าเงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงินไทย (THB) หากต้องการซื้อตั๋วในวันหยุด จะใช้อัตราล่าสุดของธนาคารในการคำนวณ

2) เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องใช้ตั๋ว JR PASS

3) โปรดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต หากต้องการซื้อตั๋ว JR PASS 

4) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม http://www.japanrailpass.net/eng/en002.html


บุคคลผู้ซึ่งมีสิทธิ์ในการซื้อตั๋ว Japan Rail Pass จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น และวีซ่าจะต้องเป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น (Temporary Visitor)

2. หากเป็นข้าราชการไทย (ผู้ถือหนังสือเดินทางเล่มสีน้ำเงิน) มีสิทธิ์ซื้อตั๋วเจอาร์ฯ ได้ แต่จะต้องเป็นการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากไปเพื่อทำงาน ฝึกอบรม ดูงาน หรือเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องการท่องเที่ยวด้วย ทางบริษัทฯ เจอาร์ฯ จะไม่อนุญาตให้ใช้ตั๋วเจอาร์ เนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่เจอาร์ฯ จะต้องทำการตรวจสอบหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าของท่านในการแลกเปลี่ยนตั๋ว

3. โดยปกติ ทางบริษัทฯ เจอาร์ฯ จะไม่อนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นใช้ตั๋วเจอาร์ฯ ยกเว้น ในกรณีดังต่อไปนี้
  • 3.1 ผู้ซึ่งแต่งงานกับชาวต่างชาติ และจะต้องมีทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานการประกอบการแลกเปลี่ยนตั๋ว
  • 3.2 ผู้ซึ่งย้ายถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัย จากประเทศญี่ปุ่น ไปยังต่างประเทศเป็นการถาวร และจะต้องมีทะเบียนบ้านยืนยัน และเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนตั๋ว
  • 3.3 ผู้ซึ่งเปลี่ยนสัญชาติ หรือ ชาวญี่ปุ่นที่ถือสัญชาติอื่น จะต้องมีหนังสือเดินทางของประเทศนั้นๆ และจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศนั้นๆ ด้วย ถึงจะมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเจอาร์ฯ
หมายเหตุ: ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เพื่อทำงาน แต่ไม่ได้ย้ายที่อยู่อาศัยเป็นการถาวร จะไม่มีสิทธิ์ใช้ตั๋วเจอาร์ฯ ในการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นได้

4. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องทำการซื้อตั๋วเจอาร์ฯ แต่ไม่มีที่นั่ง (นั่งกับผู้ปกครอง) โดยผู้ปกครองจะต้องแจ้งและแสดงหนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าที่เวลาที่จะโดยสารรถไฟของเจอาร์ฯ ด้วยทุกครั้ง และหากเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6-11 ปี จะต้องทำการซื้อตั๋วเด็ก (ราคาเด็ก) เพื่อใช้ในการโดยสาร และเด็กที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป จะต้องซื้อเป็นตั๋วผู้ใหญ่

5. หากเป็นพระสงฆ์ ที่จะซื้อตั๋วเจอาร์ฯ จะต้องได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเช่นกัน (Temporary Visitor)


เงื่อนไขในการยกเลิก และขอเงินคืน (Cancel & Refund)

ตั๋วเจอาร์ มีอายุ 90 วัน นับจากวันออกตั๋ว ดังนั้นผู้โดยสาร จะสามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด และหากเกินกำหนด 90 วัน ลูกค้าจะต้องทำการยกเลิก แล้วซื้อตั๋วใหม่ ซึ่งในการยกเลิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

หมายเหตุ: ตั๋วเจอาร์ฯ จะสามารถนำมาทำการยกเลิกและขอคืนเงินได้ภายในระยะเวลา 1 ปื ซึ่งเป็นกฏระเบียบ และเงื่อนไขของ บริษัท เจอาร์ฯ

ทางบริษัทฯ เจอาร์ฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตั๋ว 10% ซึ่ง ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ บริษัท เจอาร์ฯ เป็นผู้กำหนด 
       
  ITD OMT  
  Copyright © 2009-2018 by Weekend Tours and Cargo Service, All Right Reserved
Tel. 02-7120080-9 Email : info@weekend-tours.co.th